KPI , s.r.o.

Nabídka služeb  tj. od Analýzy trhu nemovitostí přes Studie, Projekty, vč. Inženeeringu a Technického dozoru ,dále přes Dotační programy, Technické poradenství až po Přejímky bytů

 

Analýza trhu nemovitostí v České republice

Na základě znalosti trhu nemovitostmi a Vašeho konkrétního podnikatelského záměru Vám pomůžeme  a případně Vás budeme zastupovat při:

Za úzké spolupráce s investorem a podle jeho konkrétního podnikatelského záměru zajistíme:

Studie – v souladu s funkčními, architektonickými, technickými, ekologickými a estetickými požadavky vypracujeme studie ve variantním provedení. Z variant a z jejich hodnocení si investor za naší účasti vybere optimální řešení. Vybrané řešení zpracujeme do výsledné studie. Výslednou studii předjednáme s rozhodujícími veřejnoprávními a územními orgány tak abychom zajistili co nejhladší průběh schvalovacího řízení stavby, zejména územního rozhodnutí a stavebního povolení.

Územní řízení – vypracujeme dokumentaci k územnímu řízení stavby, projednáme ji, obstaráme potřebné podklady a stanoviska příslušných úřadů a organizací. Zabezpečíme v optimálním čase v zastoupení investora vydání rozhodnutí o umístění stavby a jeho nabytí právní moci.

Stavební povolení – vypracujeme podle investorem upřesněných požadavků projekt pro stavební povolení. Obstaráme k němu veškeré doklady a vyjádření příslušných úřadů a organizací. V zastoupení investora zorganizujeme stavební řízení a vydání stavebního povolení vč. nabytí jeho právní moci.

Detailní kvalitativní popis stavby – V časové vazbě na schválený projekt pro stavební povolení vypracujeme detailní technický popis stavby vč. jeho vybavení. Projednáme a odsouhlasíme s investorem. Tento dokument je závazný po dobu realizace stavby a je promítnut do smluvního a cenového režimu – pevné ceny.

Výběr rozhodujících dodavatelů – na základě schváleného projektu pro stavební povolení a detailního kvalitativního popisu stavby

Projekt pro realizaci stavby – zabezpečíme zpracování prováděcího projektu tak aby plně odpovídal všem požadavkům a závěrům stavebního povolení a jeho závazných příloh. Projekt svou kvalitou a komplexností je vždy v plném souladu se všemi požadavky na provádění stavby, platnými předpisy a normami.

Spolupráce při provádění stavby – s investorem spolupracujeme po celou dobu provádění výstavby a zajistíme

Spolupráce po dokončení stavby – po dokončení stavby obstaráme

Spolupráce v oblasti jednotlivých Operačních programů podpory z fondů Evropské unie.

Spolupráce při technickém a právním poradenství

 

Přejímky bytů a nemovitostí

Zastupování budoucích majitelů bytů  při technických přejímkách bytů i celých nemovitostí od zhotovitele či developera.

Jsou kontrolovány zejména následující věci:

  • Kontrola skutečných ploch bytů a posouzení deklarovaných ploch zhotovitele či developera.
  • Kontrola svislosti stěn,vč.jejich vyhodnocení
  • Kontrola rovinatosti podlah,vč.jejich vyhodnocení.
  • Kontrola pravoúhlosti stěn a podlah,vč.jejich vyhodnocení
  • Kontrola funkčnosti zařizovacích předmětů, elektroinstalace, funkčnosti dveří a oken ap.
  • Kontrola kompletnosti dokončených prací vč. posouzení souladu deklarovaného typu nemovitosti .
  • Specifikace vad a nedodělků.
  • Kontrola úplnosti předkládané dokumentace

 

 

logo kpi 2

Ing. Pavel Kašpárek
KPI s.r.o.